Asigurari pentru Persoane Juridice

Iti oferim asigurarea optima pentru afacerea ta

Tipuri de asigurari disponibile

Calculul ofertei de asigurare se realizeaza dupa completarea si transmiterea tabelului anexat, care cuprinde informatii despre caracteristicile autovehiculelor din parcul dumneavoastra.

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea răspunderii civile a Asiguratului, angajată conform legii, pentru daunele cauzate Beneficiarilor unui transport rutier de bunuri, efectuat de Asigurat cu autovehiculele sale (conduse de prepuşii săi şi menţionate expres în Specificaţia Poliţei), în baza contractului de transport international (Convenţia C.M.R.) sau intern.

Transport international: Asigurarea acoperă contractele de transport de mărfuri, cu autovehiculele pe şosele, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru descărcare conform clauzelor acestora, sunt situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară semnatară a Convenţiei internaţionale C.M.R.

Transport intern: Asigurarea este valabilă numai în cazul în care locul primirii bunurilor şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt ele prevăzute în contract, sunt situate în Romania, iar transportul nu depăşeşte frontiera de stat a României.

Răspunderea transportatorului: prejudiciile asigurate sunt cele care derivă din prevederile art. 17 şi art. 23 din Convenţia CMR, codul civil si conditiile de asigurare.

Riscul de furt poate sa fie acoperit cu acceptul asiguratorului (clauza speciala).

Pentru cupluri de autovehicule formate din autotractor si semiremorca, societatile de asigurari incheie asigurarea CMR fie pe cap tractor (Autoutiitara), fie pe semiremorca, in functie de conditiile de asigurare specifice.

Asigurarea acoperă prejudiciile produse prin accidente rutiere călătorilor si bagajelor acestora transportați in baza unui contract de transport.

Riscuri asigurate: se asigură răspunderea transportatorilor fată de călătorii transportați, in caz de accidente rutiere survenite din vina exclusivă a transportatorului, pentru cazurile de deces, vătămare corporală si pentru pagubele materiale suferite de călători pe timpul traseului.

Asigurarea ROT (raspunderea operatorului de transport rutier) are ca obiect  raspunderea ce ii revine operatorului de transport conform Ordonanatei de Urgenta 980/2011, in care se stipuleaza obligativitatea operatorului de transport de a avea capacitatea financiara de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru urmatoarele vehicule.

Asigurat: persoană care desfăşoară activitatea de transport rutier. In cazul persoanei juridice, în noţiunea de Asigurat sunt incluşi reprezentantul legal, administratorii, directorii, acţionarii/asociaţii sau angajaţii cu contract ai Asiguratului, în timp ce acţionează în această calitate, pentru acesta.

Obiectul asigurării constă în preluarea răspunderii civile a Asiguratului în vederea acoperirii daunelor cauzate clienţilor săi, daune rămase neacoperite după consumarea capacităţii financiare proprii a Asiguratului, în cadrul procedurii judiciare de faliment care a fost deschisă împotriva Asiguratului în timpul perioadei de asigurare.

Riscul asigurat în legătură cu care asigurarea validează este acela de producere de către Asigurat a unei daune cauzată de:

(i) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare din culpă de către Asigurat a obligaţiilor ce-i revin acestuia conform unui contract de transport;

(ii) cheltuielile de judecată efectuate de către clientul Asiguratului în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata unor despăgubiri, dacă acesta a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora.

Capacitate financiară proprie: reprezintă averea Asiguratului, respectiv activul patrimoniului acestuia format din totalitatea bunurilor imobile, mobile, fonduri băneşti, titluri de valoare etc.

Activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier: preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier.

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate din culpă Clienţilor, în timpul perioadei de asigurare, pentru care Asiguratul răspunde civil, conform legii, în calitate de intermediar de operaţiuni de transport rutier, daune în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisă de despăgubire în timpul aceleiaşi perioade sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Riscurile asigurate în legătură cu care asigurarea validează sunt:

(i) daune materiale suferite de bunurile ce fac obiectul transportului intermediat de Asigurat, daune materiale produse între momentul luării în primire a bunurilor în vederea transportului şi momentul predării lor destinatarului;

(ii) daune cauzate de întârzierea în livrare a bunurilor ce fac obiectul transportului intermediat de Asigurat, daune pentru care despăgubirea acordată nu poate depăşi în nicio situaţie costul transportului;

(iii) daune cauzate prin încheierea unui contract de transport care, din culpa exclusivă a Asiguratului, nu este în conformitate cu comanda de transport primită de la beneficiarul transportului; în aplicarea prezentei acoperiri, se consideră că obligaţia Asiguratului de a încheia contracte de transport în conformitate cu comanda de transport primită de la beneficiar este una de mijloace şi nu de rezultat.

Beneficiar / Client al Asiguratului: terţă persoană beneficiară a transporturilor rutiere intermediate de Asigurat în baza unui contract, prejudiciată în urma transportului şi îndreptăţită să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat.

Daună: prejudiciu produs de Asigurat unei terţe persoane printr-o faptă culpabilă, în legătură cu care Asiguratul primeşte o cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Eveniment asigurat: orice daună produsă în mod imprevizibil şi accidental care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare şi în urma căreia se naşte dreptul la despăgubire.

Limitele minime de răspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere sunt:

 • 50.000 EUR în cazul transporturilor rutiere internaţionale;
 • 30.000 EUR în cazul transporturilor rutiere naţionale.

Cu acordul/ aprobarea asiguratorilor, se pot încheiea poliţe cu limite de răspundere mai mari decât cele mai sus precizate

Răspunderea civilă are la bază ideea principială şi principală legată de următoarele elemente de bază:

 • existenţa unei fapte ilicite săvârşite cu vinovăţie de către Asigurat;
 • existenţa unui prejudiciu produs unei terţe persoane;
 • legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciu.

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate unor terţe persoane de/ sau în legătură cu produse rezultate din activităţi cuprinse în obiectul de activitate al Asiguratului care au fost precizate în cererea de asigurare, şi care reprezintă o consecinţă directă a consumului sau utilizării respectivului produs.

Definitie tert:

A treia persoana - Persoană care nu figurează ca parte în acte, în litigii sau în convenții nici direct, nici prin reprezentare și față de care actul juridic ori hotărârea pronunțată în cauză nu produce efecte.

Riscurile acoperite sunt cele de producere a următoarelor evenimente asigurate:

(i) daune materiale;

(ii) vătămări corporale;

(iii) deces.

Asigurarea recall se incheie impreuna cu asigurarea de raspundere a producatorului.

Raspundere civila:

 • Obligatia de reparare a daunelor materiale;
 • Obligatia de reparare a prejudiciilor produse prin deteriorarea documentelor originale;
 • Obligatia de reparare a prejudiciilor rezultate din vatamari corporale;
 • Obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate ca urmare a deceselor.

Asigurare Recall:

Cheltuielile de retragere suferite ca urmare a deciziei de retragere a unor produse, deoarece folosinta sau consumul lor pot aduce asiguratul in situatia de a suferi o raspundere legala.

Riscuri asigurate:

Faptele culpabile (acte de neglijenta, imprudenta ori omisiunile involuntare) savarsite de asigurat in calitate de Producator, care au condus la producerea evenimentelor asigurate.

Raspunderi Civile Generale:

 • Asigurare Unitati Paza/ Protectie
 • Asigurare Service Auto
 • Asigurarea Angajatorului fata de Angajati
 • Asigurarea Unitatilor Hoteliere
 • Asigurare Organizatori Concursuri
 • Asigurare Detinatori de Animale
 • Asigurare Chirias/ Locator
 • Asigurarea Vanatorilor
 • Asigurarea Serviciilor de Curierat
 • Asigurarea de Poluare

Răspunderea civilă are la bază ideea principială şi principală legată de următoarele elemente de bază:

 • existenţa unei fapte ilicite săvârşite cu vinovăţie de către Asigurat;
 • existenţa unui prejudiciu produs unei terţe persoane;
 • legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciu.

 

Asigurat: persoană fizică autorizată sau persoană juridică care prestează serviciile acoperite prin Poliţă pentru şi în legătură cu tipurile de bunuri acoperite prin Poliţă;

Serviciile şi tipurile de bunuri acoperite prin Poliţă:

(i) instalare de aparate, dispozitive, instalaţii, echipamente şi/sau utilaje;

(ii) întreţinere de aparate, dispozitive, instalaţii, echipamente, utilaje, îmbrăcăminte şi/sau încălţăminte;

(iii) spălare/curăţare de autovehicule aparate, dispozitive, instalaţii, echipamente, utilaje, îmbrăcăminte şi/sau încălţăminte;

(iv) reparaţii/recondiţionări de aparate, dispozitive, instalaţii, echipamente, utilaje, îmbrăcăminte şi/sau încălţăminte.

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate terţilor în timpul perioadei de asigurare, de fapta comisă din culpă de către Asigurat, pentru care acesta răspunde civil, conform legii.

Asigurat: titularul interesului cu privire la execuţia lucrărilor de construcţii-montaj contractate (prin licitaţie sau încredinţare directă), bunurile şi costurile/ cheltuielile asigurate, aferente unui obiectiv de investiţii nou sau unui obiectiv de investiţii în continuare.

Pot avea calitatea de Asigurat, una sau mai multe din următoarele părţi implicate în realizarea unei lucrări de construcţii şi/sau montaj:

 • antreprenor,
 • subantreprenori,
 • fabricanţi / furnizorii de materiale, echipamente productive / tehnologice, instalaţii şi utilaje de construcţii, dispozitive, dotări de şantier, etc.,
 • beneficiarul lucrărilor de construcţii şi/ sau montaj.

În noţiunea de Asigurat, sunt incluşi reprezentantul legal, administratorii, directorii şi acţionarii / asociaţii Asiguratului.

Beneficiarul Poliţei:

(i) pentru Secţiunea I a Poliţei, este persoana îndreptăţită să primească despăgubirea în caz de daună materială;

(ii) pentru Secţiunea II a Poliţei, este o terţă persoană prejudiciată de către Asigurat, îndreptăţită să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat.

Eveniment asigurat: risc asigurat care s-a produs sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare, cauzator de daune şi în urma căruia se naşte dreptul la despăgubire.

Obiectul asigurării.

Obiectul asigurării îl constituie despăgubirea daunelor materiale produse în perioada de asigurare, pe amplasamentul şantierului nominalizat în Specificaţia Poliţei, cauzate prin avarierea sau distrugerea, bruscă şi neprevăzută, a lucrărilor contractuale de construcţii şi/sau montaj, a bunurilor asigurate sau a unor părţi ale acestora, menţionate în Specificaţia Poliţei sau în anexele la Poliţă, care fac necesară reparaţia sau înlocuirea lucrărilor şi/sau bunurilor respective.

Riscurile acoperite.

Asigurarea este valabilă pentru toate riscurile, mai puţin excluderile precizate în cadrul Condiţiilor de asigurare, generale şi specifice.

Daună: prejudiciu material (distrugere, pierdere sau depreciere) suferit de lucrarea şi/sau bunul asigurat în urma producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat.

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate terţilor în timpul perioadei de asigurare, de fapta comisă din culpă de Asigurat, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, daune produse în legătură directă cu lucrările de construcţii şi/sau montaj efectuate pe şantier sau în imediata sa vecinătate, pentru care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Riscurile asigurate sunt cele de producere a următoarelor evenimente asigurate:

(i) daune materiale;

(ii) vătămări corporale;

(iii) deces.

Culpă: vinovăţie, sub forma imprudenţei sau neglijenţei.

Imprudenţa este caracterizată prin aceea că autorul prevede posibilitatea producerii rezultatului păgubitor al faptei sale ilicite, dar nu îl acceptă, considerînd în mod nejustificat că acel rezultat nu se va produce.

Neglijenţa este caracterizată prin aceea că autorul faptei păgubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă.

Faptă ilicită: faptă cu caracter contrar normelor legale sau clauzelor contractului de asigurare, cauzatoare de prejudicii/ daune; element al răspunderii civile.

Daună: prejudiciu produs de Asigurat unei terţe persoane printr-o faptă culpabilă, sub forma daunelor materiale, vătămărilor corporale sau decesului, în legătură cu care Asiguratul primeşte o cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Asigurarea de accidente pentru angajati, se incheie de catre angajator, in baza cererii de asigurare si a listei cu persoanele ce urmeaza a fi asigurate.

Riscurile acoperite sunt următoarele:

(i) deces;

(ii) invaliditate permanentă.

Riscuri acoperite prin Clauze adiţionale anexate la Poliţă:

 • bolile profesionale;
 • extindere pentru riscul de deces;
 • incapacitatea temporară de muncă, intervenţii chirurgicale, fracturi şi arsuri;
 • extinderea acoperirii în afara teritoriului României, dacă angajatul efectuează lucrări şi servicii în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de Asigurat cu parteneri străini;
 • extinderea acoperirii şi în afara programului de muncă (24 de ore pe zi, inclusiv sărbătorile legale);
 • consecinţe estetice şi funcţionale cu caracter definitiv produse prin vindecarea vicioasă a traumatismelor, arsurilor sau degerăturilor;
 • cheltuieli cu medicamente.

Accident: eveniment întâmplător şi imprevizibil care afecteaza cursul normal al vieţii, provocând răniri, mutilări sau chiar decesul. Acesta este un eveniment subit, provenit din afara şi fără voina Asiguratului, care a pricinuit, oricare din riscurile numite în Poliţă.

Eveniment asigurat: orice accident precizat în condiţiile de asigurare, produs din cauzele precizate în acestea, în mod accidental, care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei asigurate şi în urma căruia se naşte dreptul de a primi indemnizaţia.

Asigurarea parcurilor eoliene/ fotovoltaice, se poate incheia atat in faza de constructie, cat si in faza operationala. Perioada asigurata variaza in functie de faza in care se afla proiectul.

 • in etapa de constructie, polita se incheie pe toata durata constructiei pana la punerea in functiune a parcului, inclusiv a conectarii la retea si perioada de testare a echipamentelor;
 • in faza operationala, politele se incheie de regula pentru 12 luni cu perioade diferite de indemnizare pentru pierderea de profit.

Obiectul asigurarii:

 • parcurile eoliene operationale, conectate la reteaua de alimentare cu energie electrica;
 • centrale eoliene si echipamentele auxiliare acestora;
 • dotarile periferice necesare pentru exploatarea centralei eoliene, cum sunt: fundatiile, transformatoarele (in masura in care nu sunt cuprinse in centrala), cablajele interne de legatura (ingropate) si instalatiile de comanda/statiile de transfer, aparatura suplimentara si piesele de rezerva care apartin centralei eoliene.

Riscuri acoperite:

 • despagubiri pentru deteriorarile sau distrugerile intervenite in mod accidental si neprevazut la bunurile asigurate (daune materiale) provenind din orice riscuri care nu au fost in mod special excluse;

Exemple de riscuri pentru daunele materiale cauzate de:

 • erori de operare, lipsa de indemanare, neglijenta sau actiuni intentionate ale unui tert;
 • vicii de constructie, defecte de material, defecte sau erori de executie;
 • scurt-circuit, supratensiune sau suprasarcina;
 • functionarea defectuoasa a dispozitivelor de masurare, reglare si siguranta;
 • lipsa de apa, de ulei sau de lubrifiant;
 • dezmembrare cauzata de forta centrifuga;
 • furtuna, inghet, inundatie datorita acumularii unei cantitati considerabile de apa de suprafata produsa de: revarsarea unor ape de suprafata (statatoare sau curgatoare), precipitatii atmosferice, infiltrarea apei subterane ca urmare a inundatiilor;
 • cutremur, incendiu, traznet, explozie, caderea accidentala a unor corpuri, a unor parti ale acestora sau a incarcaturii transportate, precum si operatiuni de stingere sau demolare urmare a acestor evenimente.

Optional, acoperirea se poate extinde si pentru pierderile financiare produse ca urmare a intreruperii activitatii centralei eoliene datorata unui risc asigurat.

Costuri/cheltuieli acoperite:

 • costuri/cheltuieli de prevenire si reducere a daunei;
 • costuri/cheltuieli cu refacerea datelor sistemelor de operare;
 • costuri/cheltuieli pentru indepartarea, decontaminarea si inlaturarea urmarilor unui eveniment asigurat
 • costuri/cheltuieli legate de decontaminarea si inlaturarea pamantului contaminat;
 • costuri/cheltuieli legate de mutarea, protejarea bunurilor asigurate;
 • costuri/cheltuieli efectuate cu transportul aerian;
 • costuri/cheltuieli efectuate pentru amenajarea unor drumuri si zone de acces temporare.

Obiectul asigurarii:

 • parcurile fotovoltaice operationale, conectate la reteaua de energie electrica, precum si sistemele/instalatiile ce fac parte din centrala fotovoltaica, ca produse de serie (stationare, electronice, electrotehnice, electromecanice) imediat ce sunt operationale;
 • module, constructii de sustinere/suport, fundatii, invertoare, controlere, acumulatori, transformatoare, dispozitive de comutare, instalatii pentru retele de supratensiune si dispozitive de protectie contra traznetelor, contoare de citire a consumului, contoare pentru generatoare de curent electric si contoare etalon/de referinta, componente de supraveghere stationare, statii interne de transfer precum si sistemul de cablaj.

Suplimentar se pot include in acoperire urmatoarele bunuri:

 • cladirile operationale (de la locatie);
 • imprejmuirile (alei, platforme betonate, porti de acces, gard);
 • statiile de transformare;
 • statiile externe de transfer energie;
 • cablajul extern si/sau aerian.

Riscuri acoperite: despagubiri pentru daunele materiale si distrugerile neprevazute care pot aparea la bunurile asigurate provenind din orice riscuri care nu au fost in mod special excluse;

Exemple de riscuri, cauzate sau care rezulta din:

 • erori de operare, lipsa de indemanare in operarea centralei, acte de sabotaj sau actiuni intentionate ale unui tert, erori de constructie, erori de executie;
 • incendiu, descarcari electrice, scurt-circuit, supratensiune sau suprasarcina, explozie;
 • prabusirea unei aeronave, a partilor sale componente ori a incarcaturii acesteia;
 • furtuna, inghet, inundatii;
 • furt prin efractie, furt prin acte de talharie.

Optional, acoperirea se poate extinde si pentru pierderile financiare produse ca urmare a intreruperii activitatii centralei fotovoltaice datorata unui risc asigurat.

Costuri/cheltuieli acoperite:

 • costuri/cheltuieli pentru recuperarea datelor sistemului de operare;
 • cheltuieli de indepartare a resturilor, de decontaminare si de indepartare a bunurilor  avariate;
 • cheltuielile de decontaminare si de indepartare a solului, pamantului contaminat;
 • cheltuieli de mutare si protejare a bunurilor asigurate;
 • costurile de transport aerian;
 • cheltuieli pentru localizarea evenimentului asigurat;
 • cheltuieli suplimentare de tipul: lucrarile solului – excavatii, lucrari de pavare, lucrari de zidarie si pentru ridicarea schelelor sau a platformelor de lucru;
 • cheltuieli pentru stingerea incendiilor.

Asigurat: persoana juridica ce isi desfasoara activitatea in domeniile industrial, comercial, administrativ sau agricol.

Ce se asigura?

- imobile (cladiri/alte constructii) si alte bunuri (utilaje, echipamente, instalatii si alte mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri de materii si materiale/produse finite) – in functie de activitatea desfasurata;

Riscuri:

 • Pachetul de riscuri FLEXA reprezintă acoperirea de bază: incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri aeriene;
 • Riscurile suplimentare pot fi: cutremur, fenomene atmosferice, furt, boom sonic, coliziune cu auto(vehicule), greva/revolta/tulburari civile, vandalism, apa de conducta/ sprinklere, alunecare/prabusire de teren, extindere asigurare elemente portabile, costuri suplimentare de reparare, bunuri din incinte frigorifice, spargere/ crapare bunuri casabile, autoritati publice (costul cauzate de decizii ale autoritatilor), refacerea arhivelor si suporturilor de date, terorism, obiecte de arta, echipamente portabile, asigurarea automata a noilor achizitii, infidelitatea angajatilor, fenomene electrice, cladiri aflate in constructive, asigurarea amenajarilor (efectuate in calitate de chirias), prabusire corpuri terestre, fenomene extreme (tornada, uragan), daune cauzate vecinilor/ chiriasilor, asigurarea stocului de autovehicule aflate in aer liber, asigurarea cladirilor de patrimoniu, asigurarea cladirilor cu pereti cortina,

Valoarea de asigurare a bunurilor poate fi:

 • Pentru clădiri şi alte construcţii:
  • valoarea de înlocuire, sau valoarea reală, sau valoarea de piaţă, sau valoarea evaluată de bancă;
 • Pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar:
  • valoarea de înlocuire, sau valoarea reală, sau valoarea evaluată de bancă;
 • Pentru stocuri (valoarea de achizitie sau productie):
  • valoarea reală a stocului maxim estimat pe parcursul perioadei de asigurare, sau valoarea reală a stocului mediu prevăzut pe parcursul perioadei de asigurare, sau valoarea de înlocuire a stocului maxim estimat pe parcursul perioadei de asigurare, sau valoarea de înlocuire a stocului mediu prevăzut pe parcursul perioadei de asigurare;
 • Pentru bani numerar şi/sau a alte instrumente de plată (tichete de masă, cartele telefonice etc.):
  • valoarea nominala;
 • Pentru obiecte de platină, aur, argint în stare neprelucrată, bunuri din platină, aur, argint, bijuterii, perle, obiecte şi colecţii de artă, pietre preţioase, timbre, colecţii numismatice şi altele asemenea:
  • valoarea de circulaţie;
 • Pentru clădiri de patrimoniu:
  • valoarea de patrimoniu.

CARGO individual/ abonament

Poliţele CARGO acopera asigurarea bunurilor pe timpul transportului si pot fi de două feluri, după cum urmează:

(i) Poliţă cargo individuală: poliţă încheiată pentru un singur transport, care acoperă riscurile unei expediţii de bunuri delimitate strict în timp şi spaţiu;

(ii) Poliţă cargo abonament: poliţă încheiată pentru o anumită perioadă de timp, de regulă 12 luni, acoperind riscurile tuturor transporturilor de bunuri efectuate în perioada de asigurare şi care se încadrează în termenii şi condiţiile contractuale.

Produsul este structurat pe 3 nivele după cum urmează:

(i) NIVELUL I cuprinde o “Condiţie generală” unică, care este valabilă pentru toate tipurile de acoperiri.

(ii) NIVELUL II cuprinde:

 • Trei tipuri de condiţii de asigurare de bază (respectiv “A”, “B” şi “C”, care diferă prin riscurile acoperite), structurate pe trei module (maritim, terestru şi aerian), care fac parte din poliţă în funcţie de specificul fiecărei modalităţi de transport.
 • Condiţii de asigurare pentru riscuri suplimentare (razboi, greve, depozitare) aferente Condiţiilor de asigurare de bază “A”, “B” sau “C, structurate pe trei module (maritim, terestru şi aerian),

(iii) Nivelul III cuprinde Clauze adiţionale: Răspundere anterioară plăţii primei, termen lung, Limitarea dreptului de regres, C+ Furt (transport cu mijloace de transport aparţinând Asigurat), A (transport cu mijloace de transport aparţinând Asigurat), Furt rutier (transp. cu mijloace de transport aparţinând Asigurat)

Riscurile asigurate sunt cele prevăzute în cadrul Condiţiilor de asigurare referitoare la natura acoperirii (respectiv în Condiţiile de asigurare “A”, “B” sau “C”, ori în Condiţiile de asigurare “Riscuri de război”, “Riscuri de greve”, “Riscuri de depozitare”) şi, după caz, cele din Clauzele adiţionale:

 • Asigurarea încheiată în Condiţia de asigurare “A” poate fi extinsă pentru a acoperi riscuri specifice bunurilor asigurate, prin prevederea expresă a acestor extinderi în poliţă.
 • Asigurarea încheiată în Condiţiile de asigurare “B” sau “C” poate fi extinsă pentru a acoperi riscurile de furt, jaf şi nelivrare, prin prevederea expresă a acestor extinderi în poliţă.
 • Bunurile încărcate în vrac, cele trimise la reparaţii, returnate de la şantiere, efectele personale se asigură în condiţia “C”.
 • Raspundere Manageriala (D&O)
 • Raspunderi Profesionale (MALPRAXIS):
  • Asigurare malpraxis (personal medical/ unitati medicale)
  • Asigurare farmacisti
  • Asigurare contabili/ auditori
  • Asigurare lichidatori
  • Asigurare veterinari
  • Asigurare arhitecti
  • Asigurare avocati
  • Asigurare notari
  • Asigurare consilieri juridici
  • Asigurare executori
  • Asigurare prestator ingrijire/ intretinere corporala
  • Asigurare experti tehnici/ evaluator/ geodezi

Asigurat:

(i) individual: persoana fizică care are calitatea de administrator, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau director căruia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, precum şi de împuternicit substituit acestora, în cadrul unei societăţi comerciale;

(ii) colectiv: toţi administratorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului sau directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, precum şi împuterniciţii substituiţi acestora, după caz, care au îndeplinit / îndeplinesc respectivele calităţi în cadrul unei societăţi comerciale în timpul perioadei de asigurare.

Beneficiar: terţă persoană prejudiciată de către Asigurat, îndreptăţită să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat.

În cazul asigurării de răspundere civilă a administratorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului şi a directorilor societăţilor comerciale, calitatea de Beneficiar o pot avea societatea administrată/ condusă şi / sau terţul păgubit.

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate societăţii pe care o administrează / conduce şi / sau terţilor, în timpul perioadei de asigurare, de faptele (acţiuni sau inacţiuni) cu caracter decizional comise din culpă de către Asigurat în timpul perioadei de asigurare, în exercitarea calităţii de conducere deţinute, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, daune în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere de despăgubire scrisă, pentru prima oară, în timpul perioadei de asigurare.

Riscurile acoperite în legătură cu care asigurarea validează sunt cele de producere a unor prejudicii patrimoniale efective, directe şi actuale la data la care se solicită repararea lor, prin acte sau fapte decizionale legate de conducerea societăţii.

Riscurile acoperite, în funcţie de tipul Asiguratului, sunt cele de producere a următoarelor evenimente asigurate:

1. PERSONALUL MEDICAL:

(i) deces sau vătămări corporale ale persoanelor care au beneficiat de asistenţa medicală acordată de Asigurat sau ale persoanelor cărora Asiguratul nu le-a acordat asistenţă medicală, deşi starea acestora o impunea de urgenţă;

(ii) daune materiale cauzate bunurilor ca urmare a acordării de asistenţă medicală de către Asigurat.

2. UNITĂŢILE SANITARE:

(i) vătămări corporale, deces sau daune materiale produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:

 • infecţiilor nosocomiale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauză externă ce nu a putut fi controlată de către unitatea sanitară;
 • utilizării unor dispozitive şi aparate medicale, materiale sanitare, substanţe medicamentoase şi sanitare necorespunzătoare;

(ii) vătămări corporale, deces sau daune materiale produse pacienţilor ca urmare a cazării, alimentaţiei şi igienei din unitatea sanitară;

(iii) daune cauzate de personalul medical angajat şi pentru care Asiguratul răspunde civil, conform legii, în solidar cu respectivul personal medical.

3. UNITĂŢILE DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI DE TRANSPORT SANITAR:

(i) deces sau vătămări corporale ale persoanelor care au beneficiat de activitatea specifică prestată de Asigurat;

(ii) daune materiale cauzate bunurilor persoanelor care au beneficiat de activitatea specifică prestată de Asigurat .

4. FURNIZORII DE PRODUSE MEDICALE SI SANITARE:

Se acoperă vătămările corporale, decesul sau daunele materiale produse pacienţilor ca urmare a utilizării dispozitivelor şi aparatelor medicale, materialelor sanitare, substanţelor medicamentoase şi sanitare furnizate de Asigurat şi care se află în perioada de garanţie/valabilitate.

5. ALT PERSONAL MEDICAL AUTORIZAT

(i) deces sau vătămări corporale ale persoanelor care au beneficiat de activitatea specifică prestată de Asigurat;

(ii) daune materiale cauzate bunurilor persoanelor care au beneficiat de activitatea specifică prestată de Asigurat.

Cu acordul asiguratorului, asigurarea poate valida:

 • pentru daunele produse prin fapte care constituie infracţiunea de vătămare corporală din culpă sau omor din culpă a pacienţilor, ambele săvărşite ca urmare a exercitării activităţii specifice fiecărui tip de asigurat precizat mai sus.
 • pentru daunele morale produse ca urmare a exercitării activităţii specifice fiecărui tip de asigurat.

Beneficiar: terţă persoană prejudiciată de către Asigurat, îndreptăţită să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat.

Asigurarea de garantii contractuale este un produs dezvoltat pentru a veni in intampinarea nevoilor firmelor din Romania.

Principalele avantajele ale utilizarii politelor de asigurari de garantie, sunt urmatoarele:

 • sunt recunoscute de autoritatile publice si faciliteaza participarea la licitatii;
 • pastrarea disponibilitatilor banesti ale companiei (capitalul de lucru nu este afectat);
 • costurile sunt mai mici si clare;
 • instrument simplu de utilizat.

Asigurarea de garantie de participare la licitatie (Bid Bond): dedicata companiilor de constructii si industriale care sunt invitate sa participe la licitatii si care trebuie sa inmaneze, odata cu oferta lor, bond-uri care sa garanteze ca acestia nu-si vor retrage oferta pe perioada licitatiei iar, in cazul in care castiga licitatia, acestia vor incheia contractul in conditiile stipulate in oferta.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii de executare a garantiei de participare la licitatie in urmatoarele cazuri:

 • Ofertantul isi retrage oferta depusa in perioada de valabilitate a acesteia;
 • Ofertantul fiind desemnat castigatorul licitatiei nu reuseste sa constituie garantia de buna executie;
 • Ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;
 • In cazul in care Ofertantul depune o contestatie la CNSC (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor), iar aceasta este considerata nefondata de catre CNSC. Suma retinuta din garantie va fi calculata conform art. 278 din HG 925 /2006.

Asigurarea de garantie privind buna executie a contractului (Performance Bond):reprezinta o garantie pentru Beneficiarul lucrarilor de constructii referitoare la indeplinirea obligatiilor Contractorului.

Garantia de buna executie este instrumentul de garantare solicitat oricarei companii care semneaza un contract de achizitie publica.

Beneficiarul contractului are astfel la dispozitie o garantie certa care il protejeaza fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de Executant prin contract.

In cazul contractelor de achizitie publica, Garantia de buna executietrebuie sa fie valabila pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului aceasta incluzand atat perioada de executie cat si perioada de notificare a defectelor.

Asigurarea de garantie de returnare a avansului (Advance Payment Bond): este un bond oferit de Contractor in favoarea Beneficiarului care sa garanteze rambursarea sumei sau sumelor avansate de catre Beneficiar Contractorului conform contractului.

Asigurarea de garantie privind perioada de mentenanta a contractului (Maintenance Bond): este un bond care garanteaza indeplinirea obligatiilor contractuale legate de perioada de testare a lucrarilor realizate, perioada ce urmeaza finalizarii fizice a lucrarilor conform prevederilor contractuale.

Scopul Garantiei de Buna Executie aferenta perioadei de notificare a defectelor (Maintenance Bond) este de a asigura Beneficiarul ca Executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea contractului sau isi va indeplini toate obligatiile contractuale ce deriva din clauzele contratului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

Culturi agricole: plante, rodul viilor / pomilor / hameiului, arbuşti, plantaţii cultivate pe baza unor succesiuni de lucrări tehnice, având ca scop obţinerea de recolte anuale de producţie cu destinaţie alimentară, furajeră, industrială, textilă, seminceră, de reproducţie.

Suma asigurata poate reprezenta cheltuielile tehnologice directe sau valoarea producþiei, declaratã de Asigurat prin intermediul cererii-chestionar si a devizului tehnologic.

 • Cheltuielile tehnologice directe (preluate din devizele tehnologice) se referă la:
  • materii prime şi materiale (seminţe, îngrăşăminte chimice şi de natură organică, pesticide, apa de irigat, sârmă, sfoară de legat etc);
  • lucrări mecanice;
  • cheltuieli cu forţa de muncă;
  • arenda/ redevenţa;
  • cheltuieli cu aprovizionarea (maxim 10% din valoarea cheltuielilor cu materii prime şi materiale).
 • Valoarea producţiei se referă la produsul dintre cuantumul producţiei estimate şi preţul de valorificare contractat sau estimat la data recoltării.

Riscuri asigurate - daune produse direct de:

(i) incendiul (fenomenul de aprindere şi ardere a culturilor agricole), provocat de trăsnet;

(ii) ploile torenţiale (căderea unor mari cantităţi de precipitaţii – peste 15 litri / mp în 3 ore sau mai puţin), având ca efecte:

 • spălarea solului din jurul plantelor şi dezvelirea seminţelor;
 • dezrădăcinarea plantelor;
 • ruperea sau culcarea plantelor (în stadiu avansat de vegetaţie), fără redresare ulterioară;
 • acoperirea plantelor cu mâl provenit de pe versanţi.

(iii) furtuna (vânt foarte puternic cu viteza de până la 80 km/h care se manifestă pe suprafeţe mari şi are durata cel puţin de ordinul orelor) sau vijelia (variaţia bruscă a direcţiei şi vitezei vântului, însoţită de scăderea temperaturii şi deseori de precipitaţii cu caracter de aversă) având ca efecte:

 • ruperea tulpinilor, lăstarilor, florilor;
 • scuturarea seminţelor;
 • acoperirea plantelor tinere cu viituri de pământ sau nisip, resturi vegetale etc.

(iv) grindina (precipitaţii sub forma unor particule de gheaţă cu diametru cuprinse între 5-50 mm) având ca efecte :

 • distrugerea aparatului vegetativ;
 • ruperea sau frângerea plantelor;
 • scuturarea seminţelor.

(v) alunecările şi prăbuşirile de terenuri cultivate (fenomene de deplasare a straturilor de sol, pe terenuri în pantă sau limitrofe cursurilor de apă, determinate de precipitaţii abundente sau defrişări masive), care antrenează şi distrug vegetaţia;

(vi) îngheţul timpuriu de toamnă (scăderea temperaturii aerului sub 0C, înainte de încheierea normală a ciclului vegetativ sau de ajungere a culturilor la maturitatea de recoltare);

(vii) îngheţul târziu de primăvară (scăderea temperaturii aerului sub limita de rezistenţă biologică a plantelor după intrarea acestora în perioada de vegetaţie activă).

Riscuri/ acoperiri suplimentare:

 • riscul de incendiu produs din alte cauze decât trăsnetul
 • întârziere a recoltatului datorită ploilor de durată
 • riscul de seceta
 • riscul de inundatie.

Se pot asigura urmatoarele tipuri de utilaje: buldozere, excavatoare, încărcătoare frontale, compactoare, macarale, sonete, autopompe beton, screpere, sonete, utilaje de foraj, stivuitoare etc utilaje agricole: combine, semănători, tractoare agricole, prese de balotat, sau alte utilaje speciale (utilaje reciclat deşeuri, autostropitoare, utilaje de montat şine, electrocare etc.) .

Riscurile asigurate: coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul bunului asigurat.

Acoperiri/ riscuri suplimentare:

 • căderi şi răsturnări
 • incendiu şi alte riscuri
 • furt
 • asigurarea pe timpul deplasării a utilajelor înmatriculate
 • asigurarea pe timpul deplasării a utilajelor nesupuse înmatriculării
 • greve, revolte şi tulburări civile
 • vandalism

ASIGURAREA PRIVIND RISCUL DE ANULARE A CONTRACTULUI DE COMERCIALIZARE A PACHETULUI DE SERVICII TURISTICE

Agenţia de turism: persoană juridică autorizată conform prevederilor legale în vigoare în România, care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, inclusiv bilete de avion, cu care Asiguratul încheie un Contract de comercializare a serviciilor turistice.

Asigurat: persoana fizică, care a încheiat şi semnat un Contract cu agenţia de turism, persoană nominalizată în Specificaţia poliţei şi semnatară a acesteia.

Obiectul asigurarii: acoperirea riscului de anulare a călătoriei de către Asigurat.

Anularea călătoriei poate surveni oricând pe parcursul perioadei de asigurare:

 1. In cazul anulării călătoriei cu mai mult de 15 zile calendaristice faţă de ziua anterioară (inclusiv aceasta) plecării în călătorie, se preia în asigurare sumele ce trebuie suportate de către Asigurat (vezi definiţia) dacă acesta nu a beneficiat încă de aranjamentele de călătorie, însă le-a plătit, cu condiţia ca anularea să fie necesară şi inevitabilă ca urmare a unuia dintre următoarele evenimente asigurate:

(i) decesul Asiguratului (vezi definiţia) sau al soţului/soţiei acestuia sau al unei rude de gradul I sau II;

(ii) boala gravă sau accidentul Asiguratului (vezi definiţia) sau a soţului/soţiei acestuia sau ale unei rude de gradul I sau II, numai în cazul în care implică încetarea imediată a activităţii profesionale şi de orice fel, un tratament şi o supraveghere medicală ulterioară şi cu recomandarea de repaus la pat sau de a nu părăsi domiciliul, eliberată de o instituţie medicală autorizată de Ministerul de resort, cu condiţia ca perioada de repaus să includă şi data începerii Pachetului de servicii turistice;

(iii) citarea Asiguratului (vezi definiţia) ca parte într-un proces civil sau ca martor în faţa unei instanţe civile ori penale într-un proces, al cărui termen de judecată se află situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma să beneficieze de serviciile turistice achiziţionate şi petrecută ulterior datei de achiziţionare a pachetului de servicii turistice.

 1. In cazul anulării călătoriei între 14 şi 4 zile calendaristice faţă de ziua anterioară (inclusiv aceasta) plecării în călătorie, asigurarea oferă acoperire numai în cazul producerii în acest interval de timp a oricăruia dintre următoarele evenimente:

(i) toate evenimentele acoperite la punctul 1 de mai sus;

(ii) devastarea locuinţei Asiguratului, în urma unui incendiu, furt, explozii sau calamităţi naturale în perioada scursă între data încheierii Contractului cu agenţia de turism şi data începerii derulării Pachetului de servicii turistice, evenimente care fac necesară prezenţa la domiciliu la data începerii acestuia;

(iii) naşterea prematură, neprovocată, a unui copil al Asiguratului.

 1. In cazul anulării călătoriei cu mai puţin de 3 zile calendaristice faţă de ziua anterioară (inclusiv aceasta) plecării în călătorie, asigurarea oferă acoperire numai în cazul producerii în acest interval de timp a oricăruia dintre următoarele evenimente:

(i) toate evenimentele acoperite conform punctului 2 de mai sus;

(ii) accident rutier, survenit cu maxim 48 de ore înainte de plecarea în călătorie, dovedit prin acte emise de organele de poliţie abilitate, ce implică direct Asiguratul (vezi definiţia);

(iii) concedierea Asiguratului (vezi definiţia) pentru motive care nu ţin de persoana sa, în urma deciziei de concediere emise de către Angajator pentru Asigurat (vezi definiţia);

(iv) intentarea unei acţiuni de divorţ în care este implicat în mod direct Asiguratul (vezi definiţia), către instanţa de judecată competentă.

Clauza aditionala: acoperirea riscului de întrerupere a călătoriei de către Asigurat si acoperirea costurilor ocazionate de întreruperea călătoriei survenită în timpul perioadei asigurate. 

Asigurari persoane juridice

Asigurare RCA, CASCO, Bunuri, sau alte asigurari pentru afacerea ta. Gandeste-te la ziua de maine. Fie ca sunteti in cautarea unei polite pentru asigurarea flotei auto, a bunurilor, preluarea raspunderilor civile fata de terti sau pentru angajati dumneavoastra, noi avem conexiunile de care aveti nevoie pentru a va oferi asigurarile potrivite protejarii afacerilor dumneavoastra.

 • Acceseaza tipul de asigurare pentru care doresti sa primesti oferta si afla mai mult despre riscurile acoperite de asigurare

 • Completeaza si transmite formularul de mai jos, mentionand tipul asigurarii solicitate

 • Compara in acelasi timp ofertele de asigurare si alege polita de asigurare de la asiguratorul preferat

TOP